Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” – Quyển 5

Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” – Quyển 5

Mời bạn làm các bài kiểm dưới đây. Bạn phải làm đúng tất cả các câu hỏi trước khi qua bài kiểm kế tiếp. Cầu Chúa ban phước cho bạn trong sự học hỏi Lời Chúa!

Module 1 Quyển 5 - Phần 1
Unit 1 Quyển 5 - Bài 1A: Phân Tích Tuần Cuối Của Năm Khổ Nạn - Lễ Vượt Qua Tại Giê-ru-sa-lem
Unit 2 Quyển 5 - Bài 1B: Giê-ru-sa-lem & Đền Thờ
Module 2 Quyển 5 - Phần 2
Unit 1 Quyển 5 - Bài 2A: Chúa Giê-xu: Tiên Tri, Thầy Tế Lễ Và Vua
Unit 2 Quyển 5 - Bài 2B: Quốc Gia Do Thái
Unit 3 Quyển 5 - Bài 2C: Nước Trời
Module 3 Quyển 5 - Phần 3
Unit 1 Quyển 5 – Bài 3A: Tâm Trí, Tình Cảm Và Ý Chí
Unit 2 Quyển 5 - Bài 3B: Lý Trí Tận Hiến
Module 4 Quyển 5 - Phần 4
Unit 1 Quyển 5 - Bài 4A: Phương Pháp Lượng Giá (1)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 4B: Phương Pháp Lượng Giá (2)
Unit 3 Quyển 5 - Bài 4C: Tình Cảm Tận Hiến
Module 5 Quyển 5 - Phần 5
Unit 1 Quyển 5 - Bài 5A: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (1)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 5B: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (2)
Module 6 Quyển 5 - Phần 6
Unit 1 Quyển 5 - Bài 6A: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (3)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 6B: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (4)
Unit 3 Quyển 5 - Bài 6C: Bài Giảng Trên Núi Ô-li-ve (5)
Module 7 Quyển 5 - Phần 7
Unit 1 Quyển 5 - Bài 7A: Tài Chánh Của Hội Thánh
Unit 2 Quyển 5 - Bài 7B: Tiệc Thánh – Khởi Đầu Của Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:17-35)
Unit 3 Quyển 5 - Bài 7C: Tiệc Thánh – Ý Nghĩa
Module 8 Quyển 5 - Phần 8
Unit 1 Quyển 5 - Bài 8A: Bài Giảng Trên Phòng Cao (Giăng 13-17)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 8B: Một Ý Chí Tận Hiến (Ma-thi-ơ 26:36-56)
Unit 3 Quyển 5 - Bài 8C: Các Phiên Tòa Tôn Giáo Và Dân Sự Sử Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:57 – 27:31)
Module 9 Quyển 5 - Phần 9
Unit 1 Quyển 5 - Bài 9A: Sự Chết Của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:32-50)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 9B: Sự Chôn Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 27:51-66)
Unit 3 Quyển 5 - Bài 9C: Chúa Giê-xu Đắc Thắng Sự Chết Và Mồ Mả
Module 10 Quyển 5 - Phần 10
Unit 1 Quyển 5 - Bài 10A: Phân Tích Đối Chiếu Bốn Sách Phúc Âm (1)
Unit 2 Quyển 5 - Bài 10B: Phân Tích Đối Chiếu Bốn Sách Phúc Âm (2)
Module 11 Thi Cuối Khóa - Quyển 5
Unit 1 Quyển 5 – Bài Thi Ôn #1: Thi Cuối Khóa (Không Bắt Buộc)
Unit 2 Quyển 5 – Bài Thi Ôn #2: Thi Cuối Khóa (Không Bắt Buộc)
Unit 3 QUYỂN 5 – BÀI THI CUỐI KHÓA | Thời Gian Thi: 1 Tiếng