Khóa Học “Mục Vụ Trong Hội Thánh”

Module 1 Các Mục Vụ Trong Hội Thánh
Unit 1 Bài 1: Mục Vụ Thăm Viếng
Unit 2 Bài 2: Thăm Viếng Trong Bệnh Viện
Unit 3 Bài 3: Thăm Viếng Chứng Đạo
Unit 4 Bài 4: Cầu Nguyện Trước Hội Thánh
Unit 5 Bài 5: Đọc Kinh Thánh Trước Hội Thánh
Unit 6 Bài 6: Kỷ Luật Trong Hội Thánh
Unit 7 Bài 7: Kỷ Năng Khải Đạo Căn Bản
Unit 8 Bài 8: Khải Đạo Trong Lãnh Vực Sức Khỏe Và Tình Cảm
Unit 9 Bài 9: Nguyên Tắc Tăng Trưởng Hội Thánh (P1)
Unit 10 Bài 10: Nguyên Tắc Tăng Trưởng Hội Thánh (P2)
Unit 11 Bài 11: Lòng Hiếu Khách