Khóa Học “Giới Thiệu Kinh Thánh”

Module 1 Khóa Học
Unit 1 Buổi Học #1: Lý Do Học Kinh Thánh
Unit 2 Buổi Học #2: Phương Cách Học Kinh Thánh
Unit 3 Buổi Học #3: Áp Dụng Lời Chúa (Phần 1)
Unit 4 Buổi Học #4: Áp Dụng Lời Chúa (Phần 2)
Unit 5 Buổi Học #5: Cơ-đốc-nhân có phải giữ Luật Pháp trong Cựu Ước không?
Unit 6 Buổi Học #6: Sự Hình Thành Kinh Thánh
Unit 7 Buổi Học #7: Phép Lạ Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước
Unit 8 Buổi Học #8: Lời Hứa và Tiên Tri Trong Kinh Thánh
Unit 9 Buổi Học #9: Giới Thiệu Thi Thiên (Phần 1)
Unit 10 Buổi Học #10: Giới Thiệu Thi Thiên (Phần 2)
Unit 11 Buổi Học #11: Các Lời Tiên Tri về Chúa Giê-xu trong Thi Thiên
Unit 12 Buổi Học #12: Thi Thiên 23
Unit 13 Buổi Học #13: Giới Thiệu Sách Châm Ngôn
Unit 14 Buổi Học #14: Giới Thiệu Sách Truyền Đạo
Unit 15 Buổi Học #15: Giới Thiệu Sách Nhã Ca
Unit 16 Buổi Học #16: Giới Thiệu Sách Gióp
Unit 17 Buổi Học #17: Đền Tạm, Đền Thờ và Nhà Hội
Unit 18 Buổi Học #18: Giới Thiệu Sách Sáng Thế Ký
Unit 19 Buổi Học #19: Giới Thiệu Sách Xuất Ê-díp-tô Ký
Unit 20 Buổi Học #20: Giới Thiệu Sách Lê-vi Ký
Unit 21 Buổi Học #21: Giới Thiệu Sách Dân-Số Ký
Unit 22 Buổi Học #22: Giới Thiệu Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký
Unit 23 Buổi Học #24: Giới Thiệu Sách Giô-suê
Unit 24 Buổi Học #25: Giới Thiệu Sách Các Quan Xét
Unit 25 Buổi Học #26: Giới Thiệu Sách Ru-tơ
Unit 26 Buổi Học #27: Giới Thiệu Sách 1 Sa-mu-ên
Unit 27 Buổi Học #28: Giới Thiệu Sách 2 Sa-mu-ên
Unit 28 Buổi Học #29: Giới Thiệu Sách 1 Các Vua
Unit 29 Giới Thiệu Sách 2 Các Vua
Unit 30 Giới Thiệu Sách 1 Sử-Ký
Unit 31 Giới Thiệu Sách 2 Sử-ký