Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” – Quyển 6

Khóa Học “Cuộc Đời Chúa Cứu Thế” – Quyển 6

Mời bạn làm các bài kiểm dưới đây. Bạn phải làm đúng tất cả các câu hỏi trước khi qua bài kiểm kế tiếp. Cầu Chúa ban phước cho bạn trong sự học hỏi Lời Chúa!

Module 1 Quyển 6 - Phần 1
Unit 1 Quyển 6 – Bài 1A: Những Lần Hiện Ra Của Đấng Christ Phục Sinh (Ma-thi-ơ 28:1-10)
Unit 2 Quyển 6 – Bài 1B: Những Bằng Chứng Chúa Phục Sinh (1)
Unit 3 Quyển 6 – Bài 1C: Những Bằng Chứng Chúa Phục Sinh (2)
Module 2 Quyển 6 - Phần 2
Unit 1 Quyển 6 - Bài 2A: Đại Mạng Lệnh Của Đấng Christ Phục Sinh (Ma-thi-ơ 28:16-20)
Unit 2 Quyển 6 - Bài 2B: Sự Phục Sinh, Sự Thăng Thiên Và Sự Tôn Cao (Công Vụ 1:9-11; 2:30-33)
Unit 3 Quyển 6 - Bài 2C: Những Biến Cố Trong 52 Ngày (Công Vụ 1:1-7, 12-26, 2:30-33)
Module 3 Quyển 6 - Phần 3
Unit 1 Quyển 6 - Bài 3A: Sách Công Vụ Các Sứ Đồ
Unit 2 Quyển 6 - Bài 3B: Lễ Ngũ Tuần Và Thân Vị Của Đức Thánh Linh
Module 4 Quyển 6 - Phần 4
Unit 1 Quyển 6 - Bài 4A: Công Tác Của Đức Thánh Linh
Unit 2 Quyển 6 - Bài 4B: Sự Đầy Dẫy Thánh Linh
Module 5 Quyển 6 - Bài 5
Unit 1 Quyển 6 - Bài 5A: Phép Báp-Têm Và Hội Thánh Tại Giê-ru-sa-lem
Unit 2 Quyển 6 - Bài 5B: Lời Giảng Của Các Sứ Đồ
Unit 3 Quyển 6 - Bài 5C: Các Phép Lạ Và Chữa Bệnh
Module 6 Quyển 6 - Bài 6
Unit 1 Quyển 6 - Bài 6A: Bách Hại và Chịu Khổ
Unit 2 Quyển 6 - Bài 6B: Kỷ Luật Trong Hội Thánh
Unit 3 Quyển 6 - Bài 6C: Hội Thánh Là Thân Thể Của Đấng Christ
Module 7 Quyển 6 - Bài 7
Unit 1 Quyển 6 – Bài 7A&7B: Lời Biện Hộ Của Ê-tiên – Lịch Sử Cựu Ước
Module 8 Quyển 6 - Bài 8
Unit 1 Quyển 6 - Bài 8A: Phi-líp: Truyền Giáo Đến Giu-đê và Sa-ma-ri
Unit 2 Quyển 6 - Bài 8B: Phi-líp và Vị Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi: Cá Nhân Chứng Đạo
Unit 3 Quyển 6 - Bài 8C: A-na-nia và Sau-lơ: Hướng Dẫn Tân Tín Hữu
Module 9 Quyển 6 - Bài 9
Unit 1 Quyển 6 – Bài 9A: Phi-e-rơ và Cọt-nây
Unit 2 Quyển 6 - Bài 9B: Ba-na-ba – Con Trai Của Sự Yên Ủi
Unit 3 Quyển 6 - Bài 9C: Phao-lô Tại An-ti-ốt
Module 10 Thi Cuối Khóa - Quyển 6
Unit 1 Quyển 6 – Bài Thi Ôn #1: Thi Cuối Khóa (Không Bắt Buộc)
Unit 2 Quyển 6 – Bài Thi Ôn #2: Thi Cuối Khóa (Không Bắt Buộc)
Unit 3 QUYỂN 6 – BÀI THI CUỐI KHÓA | Thời Gian Thi: 1 Tiếng